Ungdomar och hållbart medskapande medborgarskap

Project Details

Description

I studien undersöks ungdomars livsvillkor, möjligheter och kunskaper till ett medskapande demokratiskt medborgarskap. Studien baseras på jämförande analyser av data insamlat via Lupp-enkäterna (Lupp=lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i Sverige och i Finland. Finansiering erhölls via Region Gävleborg, Österbottens förbund samt EU-programmet Botnia-Atlantica

Jämförelser görs mellan regioner i Sverige, Finland och delvis i Norge samt jämförelser över tid, med fokus på den sociala hållbarhetens betydelse, särskilt då jämställdhets-, ålders- och mångfaldsaspekter.

Detta görs genom att: 1) Lupp-enkäternas utformning och innehåll granskas för att se inom vilka områden det är möjligt att göra jämförelser mellan de nordiska länderna; 2) inledande jämförelser görs på resultat från Lupp-undersökningarna; och 3) kvalitativa intervjuguider utvecklas och prövas på ett begränsat strategiskt urval informanter. Lupp-undersökningar genomförs i Sverige och Finland (Österbotten) vilket möjliggör jämförelser mellan de nordiska länderna (regionerna).

Målsättningen är att bidra med fördjupade kunskaper om ungas livsvillkor, attityder, förutsättningar och kunskaper för att än mer kvalitetssäkra det barn- och ungdomspolitiska arbetet i regionerna.

Pilotstudien genomförs under 2014-2015 och finansieras av Region Gävleborg, Österbottens Förbund och EU-programmet Botnia-Atlantica.

Nordisk dimension:
Projektet förverkligas tillsammans med Sverige, Norge och Island.
•Högskolan i Gävle tillsammans med Uppsala universitet i Sverige,
•Myndighetens för ungdoms och civilsamhällsfrågor i Stockholm, Sverige
•Nova vid Högskolan i Oslo och Akershus, Norge
•Oslo universitet, Norge
•Skolapulsin, Island
•Islands universitet, Island
StatusFinished
Effective start/end date01/04/1431/03/15

Collaborative partners