Ung och finlandssvensk på 2010-talet

Project Details

Description

Studien ”Ung och finlandssvensk” syftar till att granska minoritetsungas etniska identitet och språkliga vardagsverklighet ur olika aspekter via kvalitativa essädata. Forskningsfrågan i det här projektet är hur finlandssvenska ungdomar upplever sin språkliga vardagsverklighet.

Inom projektet samlar Ungdomsvetenskapen vid ÅA in essädata kontinuerligt vid olika tidpunkter. Data insamlas elektroniskt i klass. Respondenterna skriver, utan extern styrning, fritt formulerade essäer utgående från en öppen essärubrik, som respondenten själv valt bland fyra av forskarna givna essärubriker. Två tidigare studier är gjorda bland niondeklassare, 15-16 år gamla elever, (i slutet av 1900-talet av en annan forskare som överlåtit materialet åt Ungdomsvetenskapen, och år 2004) och syftet är att följa upp dessa för att få en beskrivning av det aktuella dagsläget. Dessutom har Ungdomsvetenskapen använt samma undersökningsdesign för att samla in data från första årets studerande vid FPV. Datainsamlingarna gjordes hösten 2007, 2009, 2013, 2019 och 2020. De studerande är 19-24 år gamla och representerar sålunda en äldre kategori finlandssvenska ungdomar. Forskningen som beskriver både nuläget i finlandssvenska ungdomars livsvillkor och förändring över tid kan identifiera insatsområden för att främja finlandssvenska ungas hälsa och välfärd.

Inom projektet börjar en ansenlig databas vara samlad, vilket bland annat möjliggör analyser över tid. Ovannämnda studerandeuppsatser utgör också en del av essädatabanken i det omfattande forskningsprojektet Ung och finlandssvensk. Syftet är således även att börja bygga upp en kvalitativ essädatabank vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
StatusActive
Effective start/end date01/01/07 → …