Ung och finlandssvensk

Project Details

Description

Studien ”Ung och finlandssvensk” syftar till att granska minoritetsungas etniska identitet och språkliga vardagsverklighet ur olika aspekter via i huvudsak kvalitativa essädata. Forskningsfrågan i projektet är hur finlandssvenska ungdomar upplever sin språkliga vardagsverklighet.

Inom projektet samlar Ungdomsvetenskapen vid Åbo Akademi in essädata kontinuerligt vid olika tidpunkter. Data insamlas elektroniskt i klass. Respondenterna skriver, utan extern styrning, fritt formulerade essäer utgående från en öppen essärubrik, som respondenten själv valt bland fyra av forskarna givna essärubriker. Tre tidigare studier är gjorda bland niondeklassare, 15-16 år gamla elever (i slutet av 1900-talet av en annan forskare som överlåtit materialet åt Ungdomsvetenskapen, 2005 samt 2019) och syftet är att följa upp dessa datainsamlingar med vissa tidsintervall för att få en beskrivning av det aktuella dagsläget.

Dessutom har Ungdomsvetenskapen använt samma undersökningsdesign för att samla in data från första årets studerande vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Datainsamlingarna gjordes hösten 2007, 2009, 2013, 2019 och 2020. De studerande är 19-24 år gamla och representerar sålunda en äldre kategori finlandssvenska ungdomar. Datainsamlingarna görs i hela Svenskfinland

Forskningen, som beskriver både nuläget i finlandssvenska ungdomars livsvillkor och förändring över tid, kan identifiera insatsområden för att främja finlandssvenska ungas hälsa och välfärd.

Inom projektet börjar en ansenlig databas vara samlad, vilket bland annat möjliggör analyser över tid. Ovannämnda studerandeuppsatser utgör också en del av essädatabanken i det omfattande forskningsprojektet Ung och finlandssvensk.

Syftet är således även att bygga upp en kvalitativ essädatabank vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Nya essäer kommer att samlas in under våren 2022, dva efter pandemiåren.

Projektet bekostas av Svenska kulturfonden.

Layman's description

Hur är det att vara ung och finlandssvensk? Unga från olika orter runt om i Svenskfinland berättar i essäer om sina erfarenheter av detta. De erfarenheter ungdomarna har varierar beroende på uppväxtortens språkmiljö.

Ungdomarna skriver om sin språkliga vardagsverklighet. Positiva kontakter såväl som konflikter med finskspråkiga ungdomar är teman som de unga skribenterna tar upp i sina berättelser. Många reflekterar kring den egna språkliga identiteten. Ungdomarna diskuterar också sina kunskaper i finska, fördelar respektive nackdelar med att Finland är ett tvåspråkigt land, svenskspråkig service m m.

Det empiriska materialet utgörs av essäer/uppsatser insamlade under flera olika tidpunkter, med början från slutet av förra millenniet varefter nästa datainsamling utfördes under mitten av 00-talet. Under det senaste decenniet, under 2010-talet, har essäer samlats in både bland nionde klassare (15 till 16 år gamla) och bland första årets högskolestuderande (vanligen 19 till 23 år).

Forskningsfrågan i det här projektet är hur finlandssvenska ungdomar upplever sin språkliga vardagsverklighet. Inom projektet studeras bl a de finlandssvenska ungdomarnas språkliga identitet och relationer till finskspråkiga ungdomar.

Nya essäer kommer att samlas in under våren 2022, d.v.s hur är det att vara ung och finalndssvensk efter pandemi-åren.

Projektet bekostas av Svenska kulturfonden.
StatusActive
Effective start/end date01/01/07 → …