Ung i Österbotten / Ungdomsenkäten / Lupp-enkäten

Project Details

Description

Ungdomsenkäten utgör ett verktyg för att höra barn och unga i olika frågor. Enkäten producerar kunskap om ungas hälsa och välfärd i Österbotten för att ge deltagande skolor och kommuner möjlighet att utvärdera och utveckla sin verksamhet.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund har fungerat som organisatorisk samarbetspart tillsammans med Åbo Akademi och projektet har utförts i samarbete med närapå samtliga kommuner och skolor i Österbotten.

Undervisnings- och kulturministeriet via Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har under lång tid finansierat projektet. Också Svensk-Österbottniska samfundet och Aktiastiftelsen i Vasa har bidragit med finansiering.

Regionala deltagare: alla skolor och samtliga kommuner i Österbotten.

Ungdomsenkäten/Nuorisokysely är en tvåspråkig enkätundersökning som utförs av Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa. Enkätdata samlas in via elektroniska enkäter i årskurserna 7 och 9 i svensk- och finskspråkiga högstadier i Österbotten. Datainsamlingar har gjorts med några års mellanrum sedan år 2005. Enkäten utvecklades initialt inom projektet Barn- och ungdomspolitik i Österbotten - handlingsprogram för de ekonomiska regionerna.

Ungdomsenkäten innehåller frågor om bland annat skola, fritid, fysisk och psykisk hälsa, konflikthantering, delaktighet och samhällsengagemang.

Den österbottniska Ungdomsenkäten är inspirerad av den rikssvenska Ungdomsenkäten Lupp som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) utvecklat (Lupp=lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I Norge administrerar välfärdsforskningsinstitutet NOVA en likartad kontinuerligt återkommande enkätstudie som benämns Ungdata.

Genom bland annat skriftliga rapporter och regionala diskussionsmöten bidrar resultaten från Ungdomsenkäten till att väcka diskussioner kring barns och ungas hälsa, välfärd och inflytande i Österbotten. Ungdomsenkäten har stor betydelse för att öka förståelsen för de österbottniska ungdomarnas livsvillkor och för att fånga in problemområden som behöver åtgärdas.

Ungdomsenkäten är ett uppskattat verktyg i kommunerna, inte minst för att den svarar mot Ungdomslagens (72/2006) krav på att ”höra unga i ärenden som berör dem”, vilket även är i linje med det strategiska målet i regeringens Barn och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012-2015 om ”hörande samt deltagande och påverkningsmöjligheter” (§1.1) Enkätens värde stärktes ytterligare med Lagen om ändring av ungdomslagen (693/2010), enligt vilken sektorsövergripande nätverk ska ”samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån det bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå”.

Projektet har under åren byggt upp ett brett samarbetsnätverk bestående av ungdomar, skolpersonal, kommunala förtroendemän och tjänstemän samt övriga organisationer som arbetar med ungdomsfrågor i regionen.

År 2015 fyllde Ungdomsenkäten och Luppen-projektet i Österbotten 10 år. Det här firades med ett jubileumsseminarium ”Under Luppen: Ungas delaktighet och inflytande” i Academill.
StatusActive
Effective start/end date01/01/05 → …