Skrivkompetens

Project Details

Description

Skrivkompetens 2014–2018 är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet var att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skrivkompetenser på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för stödjande av skriftspråksutveckling på svenska.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1431/07/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.