Pix4Business - power for business from image data

Project Details

Description

Pix4Business-hankkeen päätavoitteena on lisätä biokuvantamisella tuotetun kuvadatan hyödynnettävyyttä, vaikuttavuutta ja tuottavuutta Turun seudun Life science -alan yritysten TKI-toiminnoissa. Biokuvantaminen on yksi tärkeimmistä bioteknologia- ja lääketeollisuuden työkaluista ja sen merkitystä ovat lisänneet uudet, suorastaan vallankumoukselliset kuvadatan käsittely- ja analysointimenetelmät, joiden ansiosta analyyseistä on tullut luotettavampia ja toistettavampia, suuria määriä kuvadataa pystytään analysoimaan nopeasti ja kuvadataa pystytään tehokkaasti uudelleen käyttämään louhimalla siitä uutta tietoa. Uudet menetelmät tehostavat merkittävästi kuvantamisen ja kuvadatan hyödynnettävyyttä, ja tarjoavat yrityksille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja innovaatiopotentiaalia nopeamman ja tarkempia tuloksia tuottavan tutkimus- ja kehitystyön avulla.
Tekemämme alustavan selvityksen perusteella Turun alueen pienissä ja keskisuurissa bioalan yrityksissäkuvadataosaaminen on kuitenkin puutteellista eikä yrityksissä juuri tunnisteta kuvantamisdatan ja sen uusimpiensovellusten, kuten syväoppimisen, merkitystä ja potentiaalia. Tyypillisesti yritykset kuvailevat kuvadatan käsittelynjäävän vain kuvantamislaitteiden valmiiden ja suppeiden ohjelmistojen varaan, eikä heillä useinkaan ole kunnollistatietoa siitä, mikä kaikki on edes mahdollista muilla, hyvinkin laajoilla ohjelmistoilla ja algoritmeilla. Sensitiiviseen dataanliittyviin palveluiden tarve, kuten turvallinen pääsyn kuvadataan ja kuvadatan turvallinen jakaminen, tuodaan kuitenkinvahvasti esille. Toisaalta muutamassa yrityksessä kuvadata ja sen hyödyntäminen on jo tunnistettu tärkeäksi osaksitulevaisuuden tuotantolinjoja. Selvityksemme osoittaa myös, että kuvantamisalan opiskelijoiden monitaustainen jakansainvälinen osaamispotentiaali ja tällä hetkellä lähes kokonaan hyödyntämättä yrityksissä. Turussa toimiikansainvälinen biokuvantamisen maisteriohjelma (ks. “Hankkeen viitekehys, osaaminen ja valmistelu”), jonkaopiskelijoista monilla on vahva osaaminen ja kiinnostus nimenomaan kuvadatan käsittelyyn ja analyysiin, muttaopiskelijat ja yritykset eivät kohtaa luontevissa, kaikkia osapuolia hyödyttävissä yhteishankkeissa tai pienemmissänopeatempoisissa kokeiluprojekteissa.Selvityksemme perusteella kuvadata on tällä hetkellä yrityksissä siis sekä käyttämätön mahdollisuus ettätulevaisuuden kehitystyön mahdollinen pullonkaula. Koska tällä hetkellä kuvadatan hyödynnettävyyden tutkimus- jakehitystyö on maailmanlaajuisessa käännekohdassa, on juuri nyt oikea aika myös Turussa, Suomen biokuvantamisenpääkaupungissa, valjastaa kuvadata sekä tuotekehityksen työmyyräksi että uusien innovaatioiden ajuriksi.Pix4Business-hanke vastaa tähän ajankohtaiseen mahdollisuuteen: Pix4Business-hankkeessa i) tuodaan akateemisetkuvantamisdatan asiantuntijapalvelut ja osaaminen alueen yritysten saataville, ii) rakennetaan yritysten jaasiantuntijoiden verkosto, jossa lisätään tietoa ja ymmärrystä kuvadatan hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä iii)parannetaan kuvantamisen opiskelijoiden integroitumista alan yrityksiin ja varmistetaan siten parempi kuvantamisenymmärrys yrityksissä tulevaisuudessa. Näin Pix4Business-hanke lujittaa ja täydentää Turun vahvaakuvantamisklusteria tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi tulevilla datapalveluilla, ja edistää siten kuvantamisresurssienviisasta ja monipuolista hyödyntämistä Turun bio- ja lääkeyritysten TKI-toiminnassa ja tulevaisuuden kasvussa.

Tätä hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Short titlePix4Business
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2231/08/23

Collaborative partners

Funding

  • European Regional Development Fund