Utlåtande till riksdagens lagutskott, ärende U 14/2022 rd

Impact: Public policy impacts

Description of impact

Utlåtande till riksdagens lagutskott om statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG, U 14/2022 rd
Impact date1 Mar 2022
Category of impactPublic policy impacts
Impact levelBenefit