Utveckling av en spektrometrilaboration för användning i undervisningen

G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Fogde
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 19


Abstrakt

I den här uppsatsen man efter en fluorescensspektrometrilaboration att ersätta den nuvarande fluorescenslaborationen med i kursen Spektrometirns grunder. Först redovisas fluorescens som fenomen och därefter sökkriterierna för den nya laborationen. Ett antal potentiella laborationer som hittats presenteras, varefter en valts för testkörning i övningslaboratoriet. Resultaten från testkörningen redovisas och man kan sluta sig till att den valda laborationen lämpar sig bra för kurssammanhang.

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 06:26