Barnets bästa i politikens främsta rum: Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lise Kanckos
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2012
Antal sidor: 311
ISBN: 978-951-765-652-8
eISBN: 978-951-765-653-5


Abstrakt

Doktorsavhandlingen analyserar jämställdhetsargument och religiösa argument i Finlands riksdagsdebatter om assisterad befruktning i början av 2000-talet och samvetsfrågor i politiken. I avhandlingen analyseras hur riksdagsledamöter diskuterade värden och moraliska problem, särskilt familjevärden, föräldraskap, jämlikhet och barnets bästa. Könscellsdonatorers anonymitet, surrogatmoderskap samt lesbiska pars och ensamstående kvinnors tillgång till assisterad befruktning var tre centrala debattfrågor. Genom retorik- och diskursanalys studerar Kanckos hur riksdagsdebatten blev en värdediskussion. Hon analyserar ur ett religionssociologiskt perspektiv vilka värden som blev viktiga och diskuterar hur religionen kan få ökad synlighet i ett postsekulärt samhälle. Retorik- och diskursanalys av religiösa argument och hänvisning till övertygelse ges mycket uppmärksamhet i studien.


Nyckelord

assisted reproduction, eduskunta, Finland, Parliament, Religion in Finland, religionssociologi

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:52