α-Pinene oxide and verbenol oxide isomerizations over heterogeneous catalysts

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martina Stekrova
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3147-6

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 05:45