Lääke 75+-tietokanta auttaa vanhusten lääkehoidossa

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jyrkkä J, Ahonen J, Antikainen R, Hartikainen S, Hosia H, Parkkisenniemi-Kinnunen U, Huupponen R
Förläggare: Suomen lääkäriliitto
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Suomen Lääkärilehti
Volym: 73
Nummer: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 874
Artikelns sista sida, sidnummer: 875


Abstrakt

Fimean verkkosivuilla maksutta käytettävissä oleva Lääke75+-tietokanta sisältää suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä vanhusten hoidossa.

Monisairaiden vanhusten lääkekuorman hallinta on jokapäiväinen haaste potilastyötä tekeville lääkäreille. Useiden lääkehoitoa vaativien sairauksien

ohella elimistön ikääntymismuutokset lisäävät alttiutta lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksille. Vanhukset ovat herkkiä erityisesti

kipulääkkeiden ja antikolinergisesti vaikuttavien sekä verenpainetta alentavien ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden aiheuttamille

haitoille (1). Munuaisten toiminta heikkenee ikääntyessä, ja tällöin niiden kautta erittyvät lääkkeet kumuloituvat, ellei annosta muuteta.

Kelan reseptirekisterin mukaan vuonna 2015 lähes puoli miljoonaa 75 vuotta täyttänyttä suomalaista sai korvauksia lääkkeistä. Aiempien

tutkimusten mukaan joka kolmannella on käytössä lääke, jonka käyttöä vanhusten hoidossa kehotetaan välttämään (2,3,4). Lääkkeet

voivat huonontaa jo ennestään heikentynyttä fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä (4), ja näiden lääkehoidon vaaratilanteiden tunnistaminen

vastaanottotilanteessa on ensiarvoisen tärkeää.

Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta on suunniteltu tukemaan perusterveydenhuollon potilastyössä tehtäviä lääkityspäätöksiä (5,6).

Tietokanta sisältää suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien sopivuudesta vanhusten käyttöön. Tietokanta varoittaa huonosti

sopivista lääkkeistä ja samalla ohjaa turvallisempien lääkevaihtoehtojen käyttöön.


Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:02