Kansalaisjärjestöt ja valtavirtaistuvan globaalikasvatuksen episteeminen hallinta

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Henriksson
Förläggare: Suomen kasvatustieteellinen seura
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 48
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 429
Artikelns sista sida, sidnummer: 440


Abstrakt

Tässä artikkelissa tarkastelen kansalaisjärjestöjä
episteemisenä yhteisönä globaalikasvatuksen
valtavirtaistumisprosessissa. Näen kansalaisjärjestöt globaalikasvatuksen
episteemisen hallinnan osana, mutta myös sen vaikutuksen alaisina toimijoina. Tutkimuksessani
selvitän, miten kansalaisjärjestöt kokevat oman roolinsa globaalikasvatuksen
edistäjinä suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Artikkelin
pääasiallinen empiria koostuu haastattelu- ja havainnointiaineistosta, joka
käsittää 21 Suomessa toimivaa kansalaisjärjestöä. Analysoin järjestöjen
näkökantoja globaalikasvatuksen suhteesta 1) Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteisiin 2014 ja 2) YK:n Agenda 2030:een. Opetussuunnitelmassa olennaiseksi
nousee sen merkitys episteemisen pääoman lähteenä yhdistettynä järjestöjen vahvaan
kokemukseen osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista suunnitelman
kehittämisprosessissa. YK:n Agenda 2030 -kehitysohjelmaa käytetään niin ikään
episteemisenä pääomana, mutta vaihtelevia käsityksiä esiintyy siitä, miten
agenda tulisi sisällyttää kasvatukseen.


Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 04:28