Uudistuva ruotsinsuomalaisuus. Tutkimus toisen polven ruotsinsuomalaisuudesta

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Annika Koskelainen
Förläggare: Siirtolaisuusinstituutti
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Siirtolaisuus - Migration
Volym: 44
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
eISSN: 1799-6406


Abstrakt


Ruotsinsuomalaiset
muodostavat nykyään vakiintuneen vähemmistöryhmän Ruotsissa. Paljon on
muuttunut vuosikymmenien myötä – sekä henkilö- että yhteiskuntatasolla –
verrattuna suurten muuttoaaltovuosien aikaan. Asenteet suomalaisia kohtaan ovat
Ruotsissa muuttuneet positiivisemmiksi ja ruotsinsuomalaiset itse tuovat taustansa
rohkeammin esille. Varsinkin toisen polven ruotsinsuomalaiset, joille Ruotsi on
ollut koti jo pienestä lähtien, ovat mielenkiintoinen ryhmä tutkia. Suomenkielisten
siirtolaisten lasten kokemusten tunteminen voi auttaa ymmärtämään myös muiden
vähemmistöryhmien tilannetta. Tässä tutkielmassa toisen polven
ruotsinsuomalaiset kertovat kyselyvastausten ja haastattelujen kautta
kokemuksistaan suomalaisuudesta Ruotsissa. Aihepiireinä ovat muun muassa
suomalainen tausta, oma identiteetti, suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin
merkitys, sukupolvien erot sekä vaikeat ja positiiviset asiat suomalaisuudessa.
Suomi ja suomalaisuus ovat tärkeitä useimmille tutkimuksen informanteista,
vaikka he samalla sulautuvatkin luonnollisesti ruotsalaiseen valtaväestöön.
Usealla heistä on kuitenkin lapsuudestaan kokemuksia myös erilaisuudesta ja
syrjinnästä. Nykypäivänä suomalainen tausta koetaan myönteiseksi asiaksi.
Internet on tuonut mukanaan suuria muutoksia, sekä ruotsinsuomalaisten
kohtaamispaikkoihin että tiedonhakutapoihin. Suomi-yhteydet ovat internetin
kautta tavoitettavissa aina ja missä vain.
Nyckelord

ruotsinsuomalaisuus

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 02:43