Variation i en döende språkvarietet. Suffixtilldelning i bestämd form singularis av substantiv i den ukrainasvenska Gammalsvenskbydialekten

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ludvig Forsman
Publisher: Novus forlag
Place: Oslo
Publication year: 2017
Journal: Maal og Minne
Volume number: 2017
Issue number: 2
Start page: 73
End page: 112
eISSN: 1890-5455


Abstract

I artikeln diskuteras variation i tilldelning av bestämdhetssuffix för
substantiv i singularis i den estlandssvenska Gammalsvenskbydialekten i
Ukraina. Diskussionen baserar sig på inspelningar av relativt oplanerat
tal med 15 talare från den sista svensktalande generationen i
Gammalsvenskby; materialet är insamlat åren 2001–13. För en stor del av
substantiven förekommer variation mellan olika bestämdhetssuffix dels
mellan de olika talarna, dels intraindividuellt. Eftersom talgemenskapen
har genomgått ett kollektivt språkbyte, är det naturligt att anta att
den omfattande variationen hänger samman med språkförlust, och för en
del av informanterna kan detta vara fallet. I artikeln argumenteras det
emellertid för att det i de andra informanternas fall verkar mera
sannolikt att det är frågan om individuell variation som inte är
språkförlustrelaterad, även om pågående språkföränd­ring också är en
möjlighet.


This
article discusses variation in the choice of definiteness endings for nouns in
the singular in the Estonian-Swedish dialect of Gammalsvenskby, Ukraine. The
discussion is based on recordings of relatively spontaneous speech, made with
15 speakers from the last Swedish-speaking generation in gammalsvenskby in
2001–13. A large number of nouns show variation between different endings for
the definite form, both inter-individually and intra-individually. Since the
speech community has undergone a collective language shift, it is natural to
link the extensive variability to language attrition, and for some of the
informants this may be the case. However, the article argues that it seems more
likely that the variability in the speech of the other informants represents
personal-pattern variation not linked to attrition, although it might also be a
case of change in progress.


Keywords

Gammalsvenskby, language change, Language death, Language shift, Språkbyte, Språkdöd, språkförändring, Swedish language, svenska språket

Last updated on 2019-10-12 at 02:42