Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa/Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vösa R, Högmander J, Nordström M, Kosonen E, Laine J, Rönkä M, von Numers M
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Metsähallitus
Seriens namn: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 226
Nummer i serien: 226
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 310
ISBN: 978-952-295-201-1
ISSN: 1235-6549

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:57