Att förvärva yrkesläraridentitet: En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eivor Romar
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo, Finland
Publiceringsår: 2017
Antal sidor: 193
ISBN: 978-951-765-873-7
eISBN: 978-951-765-874-4


Abstrakt
Abstrakt

Läraridentiteten
är ett centralt element i lärares utveckling och förknippas med termer som
ämnesmässig kunskap eller pedagogisk och didaktisk expertis. Yrkeslärarens roll
kan ses som mångfacetterad, eftersom yrkesläraren representerar yrket för sina
elever och själva yrkeskunnandet innehåller en komplexitet som läraren ska
kunna förmedla. Yrkeskunskapen är ofta ”tyst kunskap” och beroende av sitt
sammanhang samt av villkor och behov i yrkeslivet. Yrkeslärare behöver därför ha både en identitet som lärare och en identitet
i samband med yrket i vilket han eller hon undervisar.

Yrkeslärarstuderande
i Finland inleder sina pedagogiska studier med många år av ämnesstudier och
arbete bakom sig. Detta kan ge en stark yrkesidentitet rotad i branschen som
sedan ska kopplas till en pedagogisk identitet. Syftet med studien är att
undersöka hur den pedagogiska identitetsutvecklingen kan stödas hos blivande
yrkeslärare, i första hand sedd genom vilken betydelse praktikperioden och
hanledningen som ingår har i processen.

Den övergripande forskningsfrågan lyder: Hur betraktar
blivande yrkeslärare handledningens betydelse för den egna professionella
utvecklingen?
Hur
upplevs yrkesidentitetsförankringen inför och efter genomförda praktikperioder?

Studien belyser dessa
frågor med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).
Fenomenografin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse i
pedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfara
fenomen. Studiens
teoretiska bakgrund finns förankrad i socialkonstruktivismen samt i begrepp som
rör praxisteori, handledning och reflektion med fokus på studerandes
pedagogiska identitetsutveckling. Den empiriska undersökningen är fördelad på två
semistrukturerade intervjuer, före och efter praktiken, med 21 respondenter i
den första och 17 i den andra intervjuomgången.

Resultaten tyder på att en förändring i
studerandes uppfattningar kan spåras efter genomgången praktik med handledning och att de riktar sig mot en
mera lärarbaserad identitet. Handledarens personlighet och
yrkeskunskap ses som värdefulla, speciellt i de inledande stadierna av
praktiken. Reflektion med handledning upplevs ha central betydelse för att
kunna utveckla lärarrollen och den egna undervisningen. Insikt i
didaktikens betydelse i undervisningen ökar genom undervisningsobservation och
handledd diskussion och bekräftelse under handledningens gång befrämjar
självförtroendet.


Nyckelord: handledning,
lärarutbildning, praktik, praxis, reflektion, yrkesidentitet, yrkeslärare


Nyckelord

Teacher education

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 01:22