Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindholm Caroline
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2007
Antal sidor: 89


Abstrakt

Syftet med denna avhandling är att dryfta kring grammatikundervisningen i de
mellersta årskurserna i grundskolan. Detta sker dels genom att granska hur
grammatikundervisning beskrivs i didaktisk litteratur och aktuella styrdokument,
dels genom att utveckla och pröva ut ett material för laborativ
grammatikundervisning i ett funktionellt sammanhang. För att uppnå detta syfte
har ett konkret material med namnet Språklabba utarbetats. Språklabba består av
en lärarhandledning och ett elevhäfte, vilka försöker få elever att lära sig
begreppen och termerna predikat, subjekt, sats och mening. Utgående från syftet
anses följande forskningsfrågor relevanta:

1) Hur förhåller sig Språklabba till de principer för den svenska grammatikens
didaktik som förs fram i didaktisk litteratur och styrdokument?

2) Hur utfaller Språklabba i klass?

Den första frågeställningen kan konstateras ha i sitt svar i att Språklabba både är
ett funktionellt och laborativt läromedel samtidigt som det även har formalistiska
drag. Språklabba använder sig av en relativt modern variant av den traditionella
grammatiken och har utgått från verkliga om än bearbetade texter för att inte få
tråkiga och enkla exempel. Dock innehåller Språklabba antagligen för få lektioner
för att riktigt hinna med stoffet på djupet och därmed även innehålla repetition.

Den andra frågeställningen har sitt svar i att både eleverna och läraren anser att
Språklabba är ett relativt intressant material, men både elever och lärare är också
tämligen överens om att de mer laborativa och funktionella lektionerna är bättre
än den mer formalistiska. I och med Språklabba anser eleverna att de främst lärt
sig termer, men även synliggjort en del av de regler som styr vår språkproduktion.

Språklabba kan sägas gå i riktning mot en mer laborativ och funktionell syn på
grammatik, men innehåller ändå en del brister. Detta gör att en förbättring och
utvidgning av Språklabba kunde vara en lösning på problemet med
grammatikundervisning i grundskolan, men att Språklabba som sådan är ett
väldigt litet steg för att hjälpa lärare undervisa den grammatik som återfinns i de
finländska styrdokumenten.


Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 05:34