Maailmankansalaisuustyypit kansalaisjärjestöjen kouluyhteistyössä

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Heidi Henriksson
Publisher: Finnish Institute for Educational Research
Place: University of Jyväskylä
Publication year: 2019
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume number: 50
Issue number: 5
Start page: 446
End page: 460


Abstract

Tässä tutkimuksessa
tarkastelen, minkälaisia maailmankansalaisuuksia kansalaisjärjestöt
kouluyhteistyöllään edistävät. Pääasiallisena aineistona käytän kansalaisjärjestöjen
-yläkouluille ja toisen asteen
oppilaitoksille laatimia oppimateriaaleja. Tutkimukseen sisältyvät
kansalaisjärjestöt ovat Amnesty Internationalin Suomen osasto, Eettisen kaupan
puolesta, Maan ystävät, Punainen Risti, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto ja
Taksvärkki. Tukiaineistona käytän etnografista kenttäaineistoa, joka koostuu
järjestötyöntekijöiden ja oppilaiden haastatteluista sekä
havainnointiaineistosta. Teoriaosuudessa paneudun kansalaisuuden muuttuviin
merkityksiin sekä maailmankansalaisuuden käsitteellistämiseen ammentaen
sosiologian, nuorisotutkimuksen ja kriittisen globaalikasvatuksen risteävästä
kansalaisuuskeskustelusta. Esitän analyyttisen mallin, jolla
maailmankansalaisuutta voi tutkia identifikaation ja toimijuuden yhdistelmänä.
Tunnistan aineistossa neljä maailmankansalaisuustyyppiä: varainhankkijan, neuvottelijan,
kuluttajan ja aktivistin. Tyypittelyn avulla osoitan, kuinka erilaiset
maailmankansalaisuudet osittain haastavat toisiaan ja osittain lomittuvat, sekä
analysoin, miten identifikaation ja toimijuuden ulottuvuudet kietoutuvat yhteen
kussakin tyypissä. Johtopäätöksissä peilaan kriittisen globaalikasvatuksen
jännitteitä maailmankansalaisuustyyppeihin.


Asiasanat: globaalikasvatus, maailmankansalaisuus, kansalaisjärjestöt,
identifikaatio, toimijuus
Last updated on 2020-24-02 at 04:16