Turtagning och interaktionell kompetens då högskolestudenter presenterar i grupp

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson
Förläggare: Jyväskylän yliopisto
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Yliopistopedagogiikka
Volym: 2019
Nummer: 3


Abstrakt

-I artikeln presenteras en kvalitativ studie av hur studenter som håller
ett gemensamt föredrag kommunicerar med varandra i samband med att turen
går över från en talare till en annan. Materialet består av åtta
videoinspelade föredrag, som hålls på autentiska kursträffar på två
svenskspråkiga högskolekurser. En multimodal samtalsanalys av
presentationerna visar hur studentgruppen med bl.a. blickar, gester och
artefakter signalerar att det är aktuellt att byta tur och förhandlar
sig fram till den exakta turbytesplatsen. Analysen åskådliggör att
turtagningen kan ske samordnat och i tydlig samsyn inom gruppen, eller
mindre samordnat, där planen för hur föredraget framlöper och i vilken
tur deltagarna bidrar förhandlas inför publik. De olika
turtagningsmönstren avspeglar interaktionell kompetens och hur
studenterna situerat lär sig att omförhandla och anpassa sina
turtagningsmönster till den högskolegemenskap de växer in i och den
sociala praktik de för tillfället deltar i.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 07:22