Livsvärldsfenomenologi i ljuset av icke-affirmativ pedagogisk handlingsteori

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Uljens, Tina Kullenberg
Redaktörer: Inger C. Berndtsson, Annika Lilja, Ilona Rinne
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Fenomenologiska sammanflätningar
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 55
ISBN: 978-91-7173-562-1


Abstrakt

Livsvärldsfenomenologin är en fruktbar utgångspunkt
för att beskriva praktiskt pedagogiskt handlande genom att den tar utgångspunkt
i elevernas och lärarnas levda värld och erbjuder ett språk för att hantera
denna. I svensk och nordisk forskning har ansatsen inspirerat till mycken
empirisk pedagogisk forskning. Trots sin styrka är utgångspunkten i den här
artikeln att livsvärldsfenomenologin inte på ett tillfredsställande sätt
teoretiskt förklarar undervisning och lärande. För att svara mot de begreppsliga
krav som pedagogiken som vetenskap ställer finns ett behov att bättre förklara
hur den lärande människan kan komma att överskrida sin livsvärldsbaserade
socialisering. Lika viktigt är att förklara vilken betydelse och roll det
pedagogiska handlandet ska tilldelas i den processen. Det här kapitlets
vetenskapliga kontribution består därför i att granska hur den icke-affirmativa
pedagogiska handlingsteorin (Benner, 2015; Uljens, 1998; Uljens & Ylimaki,
2017) kan användas för att precisera och vidareutveckla den
livsvärldsfenomenologiska lärandeteorin. En sådan diskussion har inte förts i
tidigare forskning på området.


Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 07:45