Livsvärldsfenomenologi i ljuset av icke-affirmativ pedagogisk handlingsteori

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Michael Uljens, Tina Kullenberg
Editors: Inger C. Berndtsson, Annika Lilja, Ilona Rinne
Place: Göteborg
Publication year: 2019
Book title: Fenomenologiska sammanflätningar
Start page: 29
End page: 55
ISBN: 978-91-7173-562-1


Abstract

Livsvärldsfenomenologin är en fruktbar utgångspunkt
för att beskriva praktiskt pedagogiskt handlande genom att den tar utgångspunkt
i elevernas och lärarnas levda värld och erbjuder ett språk för att hantera
denna. I svensk och nordisk forskning har ansatsen inspirerat till mycken
empirisk pedagogisk forskning. Trots sin styrka är utgångspunkten i den här
artikeln att livsvärldsfenomenologin inte på ett tillfredsställande sätt
teoretiskt förklarar undervisning och lärande. För att svara mot de begreppsliga
krav som pedagogiken som vetenskap ställer finns ett behov att bättre förklara
hur den lärande människan kan komma att överskrida sin livsvärldsbaserade
socialisering. Lika viktigt är att förklara vilken betydelse och roll det
pedagogiska handlandet ska tilldelas i den processen. Det här kapitlets
vetenskapliga kontribution består därför i att granska hur den icke-affirmativa
pedagogiska handlingsteorin (Benner, 2015; Uljens, 1998; Uljens & Ylimaki,
2017) kan användas för att precisera och vidareutveckla den
livsvärldsfenomenologiska lärandeteorin. En sådan diskussion har inte förts i
tidigare forskning på området.


Last updated on 2020-11-08 at 02:51