Modersmålsämnet i folk- och grundskola - stoffurval, emfas och omfattning

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén
Redaktörer: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
ISBN: 978-951-765-926-0


Abstrakt

Modersmålsämnets mål, position i timplanen och innehållslig fördelning på olika moment har
inte enbart bestämts påinom en skolintern arena
utanäven i en vid, samhällelig kontext.
Avsikten med återbesöket i modersmålsämnets utveckling är att peka
på utvecklingslinjer som be­lyser skiften i ämnets struktur, innehåll och
utrymme och som vid givna tid­punkter definierat ämnet och dess revir. Studierna, som artikeln bygger på, karakteriseras som en innehållsanalys av
varierade slag av läroplansdokument i läroplanstexter och läroböcker för den
svenskspråkiga folk- och grundskolan i Finland, från etab­le­ringen av
folkskolan 1866 till införandet av grundskolan under 1970-talet. Resultaten
visar att fram till grundskolan domineras ämnet av en formalistisk språksyn som
exempelvis betyder att undervisningen avgränsas i separata moment. Resultaten
avslöjar också att läroböckernas, inte läroplansreformernas omloppstid, reglerar tempot i ämnets
utveckling. Förändringar inträffar i första hand då en ny lärobok tas i bruk
och flera av de mest använda läroböckerna betraktas som användbara genom flera
läro­plansreformer.


Nyckelord

modersmålsämnet, läroplan, folkskola, grundskola

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:57