Från folkskola till grundskola - aspekter på språkutveckling och språkvård

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén
Editors: Marika Tandefelt
Publisher: Svenska
Place: Helsingfors
Publication year: 2019
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Finländsk svenska från 1860 till nutid
Title of series: Svenskan i Finland - i dag och i går
Number in series: 830
Start page: 165
End page: 201
ISBN: 978-951-583-457-7
eISBN: 978-951-583-484-3
ISSN: 0039-6842


Abstract


Ett
läroämne på skolans schema är inte en självklarhet utan en social konstruktion formad
ur konkreta behov och under specifika historiska omständigheter.
Modersmålsämnet i folkskolan tar gradvis form, dels under etableringsfasen,
dels under de expansiva åren mot slutet av 1800-talet. För utformningen av innehållet
står lärare, lärarutbildare, författare till läroplaner och läroböcker samt
forskare. Modersmålsämnets etablering och fortsatta utveckling är oupplösligt
förenade med kvalificeringen av lärare vid de lärarseminarier som inrättades
parallellt med folkskolor. Syftet med min framställning är att med fokus på ämnets språkutvecklande
och språkvårdande aspekter göra en översiktlig analys av hur ämnet har
gestaltats i skolans läroplaner och läromedel. Med skola avses den
grundläggande utbildning som innefattar svenska folkskolan och grundskolan i
Finland.


Trots
att uppmärksamheten i den här redogörelsen främst inriktas på det språkvårdande
arbetet, och inte exempelvis på lästexternas innehåll, måste aspekter på ämnet
som helhet beröras i sammanhang där det bedöms vara motiverat. Modersmålsämnet tilldelas
ju en språkutvecklande och språkvårdande funktion i vilken varje delområde:
muntlig framställning, skriv- och grammatikträning, läsning, samverkar. Ämnets
delområden står under olika perioder för varierande uppgifter. Exempelvis
skulle lästexter i början av den undersökta perioden, förutom betoningen av det
litterära eller sakorienterade innehållet, också tjäna som underlag för
rättstavning, muntlig framställning och grammatikträning.


Last updated on 2020-30-09 at 04:00