Speciallärares organisering av stöd för elever med inlärningssvårigheter i Svenskfinland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Björk-Åman, Christel Sundqvist
Förläggare: Niilo Mäki Insituutio
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: NMI-Bulletin
Nummer: Specialnummer
Artikelns första sida, sidnummer: 40
Artikelns sista sida, sidnummer: 57
eISSN: 2342-9046


Abstrakt

Forskning och finländska styrdokument beskriver olika sätt att organisera stöd för elever med inlärningssvårigheter så som olika typer av smågruppsundervisning, individuell undervisning och samundervisning (kompanjonundervisning). Syftet med studien är att beskriva hur finlandssvenska speciallärare organiserar specialundervisningen med avseende på val av undervisningsarrangemangför elever med inlärningssvårigheter. Elever med inlärningssvårigheter jämställs i studien med elever som får intensifierat eller särskilt stöd. Data har samlats in med hjälp av en enkät som speciallärare och specialklasslärare (N= 158) har svarat på. Resultaten visar att finlandssvenska speciallärare använder den största procentuella andelen av sin arbetstid för att undervisa elever inom intensifierat stöd. På alla stödnivåer är smågruppsundervisning det vanligaste undervisningsarrangemanget. Samundervisning används inte lika regelbundet som de andra undervisningsarrangemangen. Det är vanligast att speciallärare använder flexibel gruppering och samundervisning regelbundet för elever som har intensifierat stöd, medan individuell undervisning är vanligare för elever som får särskilt stöd.Vidare indikerar resultaten vissa skillnader mellan speciallärare i årskurs F–6 och årskurs 7–9. Till exempel är det fler speciallärare i årskus F–6 än i årskurs 7–9 som använder individuell undervisning regelbundet för elever på allmänt och intensifierat stöd. Resultaten diskuteras i relation till forskning om olika specialpedagogiska undervisningsarrangemang och i ljuset av inkluderande undervisning.


Nyckelord

part-time special education, Special education, special education teachers


Dokument


Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:20