Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2019
Journal: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Genom texter och världar : Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Start page: 289
End page: 306
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7


Abstract

Spelifiering är ett växande fenomen i samhället och får alltmer synlighet i exempelvis pedagogiska styrdokument. Pedagogisk forskning på området har i stort närmat sig spelifiering som programvara med olika belönings- och poängsystem som implementeras i undervisningen. Den pedagogiska forskningen har i mindre utsträckning intresserat sig för spelifiering där spelets övriga meningserbjudanden formar estetiska processer. Syftet med studien är att genom ett lärarperspektiv synliggöra de speglingar spelvärldens meningserbjudanden möjliggör i den didaktiska designen av en interaktiv pjäs. Pjäsen Världen är så stor utformades under hösten 2018 i samarbete mellan Vasa övningsskola och Wasa Teater. Studien visar exempel på tre nivåer av spelifiering inom förarbetet och genomförandet av pjäsen: en strukturell, en narrativ och semiotisk nivå. Den strukturella nivån reflekterar den traditionella synen på spelifiering men erbjuder inte speglingar av pjäsens tematik av flyktingskap. De tillgängliga meningserbjudanden som formar de två senare nivåerna skiljer sig från den klassiska synen på spelifiering men erbjuder deltagarna speglingar av pjäsens tematik.


Keywords

estetiska processer, gamification, interaktiv pjäs, mimesis

Last updated on 2020-06-06 at 06:21