Uskonto ja ympäristö

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pesonen Heikki, Wickström Laura
Editors: Ketola Kimmo, Martikainen Tuomas, Taira Teemu
Place: Turku
Publication year: 2018
Publisher: Eetos
Book title: Uskontososiologia
Start page: 313
End page: 325
ISBN: 978-952-68429-7-4
ISSN: 1795-3014


Abstract


Ihmisen ja luonnon välistä suhdetta erityisesti
varhaiskantaisissa uskontoperinteissä on uskontotieteessä tutkittu varsin
runsaasti. Tutkimussuuntauksessa, jota kutsutaan uskontoekologiaksi, on
tarkasteltu sitä, miten uskonnon rakentuminen ja ilmiasu on riippuvainen siitä
luonnonympäristöstä, jossa sitä harjoitetaan. Uskontoekologia sai innoituksensa
1960-luvun ekologisesta heräämisestä, mutta sen piirissä ei juurikaan pohdittu
sitä, minkälaista vaikutusta esimerkiksi länsimaisen uskonnollisuuden tai suurten
maailmanuskontojen ideoilla ja käytänteillä on luonnonympäristöön ja niihin
käsityksiin, joita ihmisillä on luonnosta.


Tähän seikkaan alettiin vähitellen kiinnittää huomiota
1990-luvulta alkaen, jolloin syntyi uskontoekologisen tutkimuksen toinen aalto,
josta voidaan käyttää nimitystä uskontotieteellinen ympäristötutkimus.
Uskontotieteellinen ympäristötutkimus tarkastelee uskontoperinteiden reagointia
kasvaviin ympäristöongelmiin, esim. ilmastonmuutokseen, sekä tämän aiheuttamaa
perinteiden muutosta ja uusiutumista. Tutkimusnäkökulmat aiheeseen ovat usein
sosiohistoriallisia ja vaihtelevat kvantitatiivisista
ympäristöasennemittauksista laadullisiin tapaustutkimuksiin. Alan toimitettujen
artikkelikokoelmien lähtökohta on usein emansipatorinen ja niissä keskustelevat
sekä tutkijat että uskonnonharjoittajat. Tutkimuksen lähtökohtana esitetään
usein, että vaikuttaessaan vähintään satojen miljoonien ihmisten uskomuksiin,
eettisiin käsityksiin ja niistä seuraavaan toimintaan, uskontoperinteet ovat
erittäin merkittäviä tekijöitä haettaessa ratkaisuja globaaleihin
ympäristöongelmiin. Toiset tutkijat keskittyvät uskontoperinteiden vihertymisen
analyysiin, kun toisilla on kantavana motiivina vihertymisen tuottaminen tai
lisääminen.


Suomessa kiinnostus uskonto ja ympäristö -aiheeseen on
tuottanut enimmäkseen kristillisistä lähtökohdista nousevaa normatiivista
ekoteologiaa. Yleisesti ottaen kiinnostus ympäristöaiheita kohtaan on ollut
suomalaisessa uskonnontutkimuksessa varsin jäsentymätöntä. Artikkelissa
jäsennetään kansainvälistä tutkimuskenttää erityisesti kristilliseen
ympäristöajatteluun ja -toimintaan liittyvien tapausesimerkkien kautta.


Keywords

luonto, uskonto, Uskontoekologia, uskontotiede, ympäristö

Last updated on 2020-24-09 at 06:05