“Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mika Mård
Publisher: Åbo Akademi University Press
Place: Åbo
Publication year: 2018
Number of pages: 302
ISBN: ISBN 978-951-765-887-4


Abstract

I den här avhandlingen studerar författaren den (företags)ekonomiska
dimensionen av brädsporter (snowboarding, skateboarding och surfing) i
Finland, men med ett mycket koncentrerat fokus på känslor, passioner och
affekt, på spel, lekfullhet och brädåkning. Mård tar i avhandlingen
fasta på den affektladdade upplevelsen av brädåkning (känslan av
"stoked"), och visar att själva utövandet av brädsporter ackompanjeras
med en affektiv signifikans som underbygger och genomsyrar det sociala,
(sub)kulturella och ekonomiska landskapet inom brädsportfältet.
Avhandlingen betonar därmed att den (företags)ekonomiska dimensionen av
brädsportfältet inte enbart handlar om instrumentellt eller rationellt
utbyte mellan olika ekonomiska subjekt, utan att brädsportfältets
materialekonomiska sfär är intimt färgad av de känslor, passioner och
affekt som brädsportutövare upplever i själva ”spelet”.Genom att åskådliggöra en sådan – affektbaserad och mer nyanserad –
förståelse av ekonomiska subjekt och (företags)ekonomiskt handlande
kritiserar Mårds avhandling därmed två konventionella dikotomier som
ibland förekommer inom det företagsekonomiska fältet. Den första är
konceptualiseringen av känslor, passioner och affekt som det rationella,
ekonomiska eller instrumentella tänkandets antites, medan den andra är
synen på spel (eller lek) som en oseriös aktivitet som inte hör hemma i
den ”seriösa” värld av företagsekonomi och organisationer. Mård visar
istället i sin avhandling hur en lekfull aktivitet såsom brädåkning kan
införliva känsloupplevelser som även formar och sätter färg på olika
företagsekonomiska aktiviteter.


Last updated on 2020-01-06 at 04:34