Under ytan: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
Förläggare: Åbo Akademi, etnologi och folkloristik
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
eISSN: 0302-2447


Abstrakt

I denna antologi, tillika
specialnummer av Budkavlen, fokuseras kulturanalyser av sådant som finns
under ytan i reell eller symbolisk mening. Det kan vara något som betraktas som
så självklart att dess kulturella dimensioner inte längre uppfattas eller
sådant som människor helst inte vill ska förnimmas. Osynlighet kan även bero på
att blicken sveper förbi det till synes triviala i vardagen utan att få fäste;
att tonläget i samtidskulturen gör att en del ljud hamnar i bakgrunden; att
minnet har bleknat i takt med att det, likt artefakter, förpassats allt längre
ned i en redan överfylld minneslåda; att praktiker, platser och symboler omges
av starka tabun. Metaforen under ytan möjliggör olika ingångar till sådant som
är osynliggjort i både konkret och symbolisk mening.

Volymen visar prov på den
kulturanalytiska bredd som karaktäriserar Nordisk Etnologi respektive Nordisk
Folkloristik vid Åbo Akademi. Denna artikel är en introduktion till detta specialnummer.
Vi arbetar mer eller mindre kulturanalytiskt, men har också våra respektive
ämnen, etnologi och folkloristik, i bagaget. Detta gör sig vardagligen påmint
genom folkloristens förkärlek för berättelser eller genom etnologens närmast
reflexmässiga fokusering på betydelsebärande artefakter. I antologin är de disciplinära
skillnaderna emellertid nedtonade och såväl berättande som materialitet utgör
centrala beståndsdelar i flera bidrag. Vad som likaså förenar är författarnas
intresse för hur kultur görs, känns, uttrycks, förändras och lärs in i
vardagliga processer. Ett dynamiskt kulturbegrepp utgör därmed ett sammanhållande
kitt. I ytterligare ett avseende delar författarna en gemensam utgångspunkt:
kulturanalys betraktas som en serie handgrepp eller analytiska strategier.
Bidragen har ordnats med
utgångspunkt i en traditionell tematisering – rum, tid och kropp. Vi kan
nämligen inte förstå människan om kulturskapande varelse utan att placera hen i
rumsliga och tidsliga sammanhang eftersom dessa sätter ramar för såväl tanke-
som rörelsemönster.


Nyckelord

cultural analysis


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:23