Med mission som livsuppgift : Henrik Smedjebacka som missionär, missionsledare och missionsvetare = Elämäntehtävänä lähetys: Henrik Smedjebacka lähetystyön teikijänä, johtajana ja tutkijana = With mission work as a calling : Henrik Smedjebacka as a missionary, mission leader, and mission scholar

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kim Groop
Editors: Kim Groop
Place: Åbo
Publication year: 2018
Publisher: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. Meddelanden
Number in series: 49
ISBN: 978-952-12-3713-3
ISSN: 0355-6069


Abstract


Henrik
Smedjebacka var en av de mest betydande missionsvetarna i Finland under
1900-talets andra hälft. Från början av 1950-talet fram till sitt frånfälle
2012 var han verksam som missionär och kyrkoledare i Tanzania, som medarbetare
och direktor för Finska Missionssällskapet, samt som missionsteolog och
missionshistoriker vid Åbo Akademi. Han bidrog också till den missionsteologiska
utvecklingen i den Evangelisk Lutherska Kyrkan i Finland samt i Lutherska
Världsförbundet. I denna antologi bidrar tretton akademiker, missionskollegor,
släktingar och vänner med essäer om Henrik Smedjebacka, hans livsverk och de
kontexter inom vilka han var verskam.

Henrik
Smedjebacka was one of the most important mission scholars in Finland during
the second half of the 20th century. In this anthology, thirteen
scholars, missionary colleagues, relatives, and friends contribute with essays
about Dr Smedjebacka from different perspectives as well as about his life's
work.

Henrik
Smedjebacka oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon tärkeimpiä missiologeja
Suomessa. Tässä antologiassa kolmetoista akatemian edustajaa, lähetyskollegaa,
sukulaista ja ystävää kirjoittavat hänestä ja hänen elämästään monissa eri
konteksteissa.


Last updated on 2020-01-06 at 05:31