Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Editors: Polly Björk-Willén
Place: Stockholm
Publication year: 2018
Publisher: Natur och kultur
Book title: Svenska som andraspråk i förskolan
Start page: 90
End page: 106
ISBN: 978-91-27-82274-0


Abstract

Detta kapitel redogör för arbetsmetoder och forskningsresultat för svenskt språkbad i Finland. Kapitlet placerar först språkbadet i den finländska utbildningskontexten och avslutas med en diskussion om vilken relevans erfarenhe- terna av språkbad i Finland skulle kunna ha för en svensk förskolekontext. I kapitlet ingår också en redogörelse för de viktigaste forskningsresultaten gällande barns andraspråkslärande i förskolan. Språkbadets arbetsmetoder och lärarstrategier i förskolan belyses genom att visa exempel på interaktionen mellan förskolebarnen och personalen. Genom att observera barn som tar del av språkbad i Finland under deras första tid i undervisningsprogrammet, har man kunnat visa att de mycket tidigt börjar använda svenska språket som tan- keverktyg och att de mångsidigt använder olika strategier för att nå sina kommunikativa syften. Så hur fungerar då den finska förskolan och hur kan man arbeta som språkbadspedagog?


Keywords

Andraspråk, Förskola, Småbarnspedagogik, Språkbad, Språktillägnande

Last updated on 2020-25-05 at 03:45