Laestadius' synlighet inom Rauhan Sana-riktningen i norra svenska Österbotten

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gerd Snellman
Redaktörer: Kurt E. Larsen
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Moderpublikationens namn: Historiebruk i väckelseforskningen
Seriens namn: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 58
Artikelns första sida, sidnummer: 11
Artikelns sista sida, sidnummer: 28
ISBN: 978-91-89515-25-3
ISSN: 0346-5438


Abstrakt

Den laestadianska väckelserörelsen som uppstod omkring Lars Levi Laestadius i norra Sverige i mitten av 1800-talet är i dag, omkring 160 år senare, en livaktig men brokig väckelserörelse. Rörelsen har splittrats många gånger vilket innebär att den har utvecklats i olika riktning. Den riktning som presenteras i denna artikel är den finlandssvenska laestadianismen som är en del av Rauhan Sana-familjen. Laestadianerna i norra svenska Österbotten är organiserade i bönehus- och fridsföreningar. Som takorganisation fungerar Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf (LFF) som grundades år 1968.

I artikeln analyseras Laestadius’ roll i LFF och i dess medlemsföreningar. Frågan gäller på vilka sätt man har relaterat till Lars Levi Laestadius i LFF-området. För att belysa frågeställningen har tre delanalyser gjorts. i den första analysen granskades Laestadius' synlighet - och samtidigt i komparativt syfte Luthers - i valda årgångar av tidskriften Sions Missionstidning åren 1935-2012. Den andra delanalysen har fokuserat på LFF:s relation till Laestadius utifrån två olika källmaterial. Dessa är LFF:s webbsidor (www.lff.fi) och LFF:s broschyr ”Något om laestadianismen” som utgavs år 1999 och reviderades några år senare. Slutligen, i den tredje delanalysen har jag undersökt i vilken grad bönehusens interiör och utsmyckning inom LFF år 2013 anknyter till Lars Levi Laestadius, Luther eller eventuella andra lärofäder.

Resultatet av undersökningen visar att Laestadius har ägt och äger fortfarande en viss synlighet då det gäller väckelserörelsens historia. Däremot kan Laestadius' framtoning som lärofader ses som svag. De komparativa delanalyserna visar att Luther innehar en tydligare roll som teologisk auktoritet.


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 06:03