Laulamalla sujuvuutta suomenoppijoiden kirjoittamiseen.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jenni Alisaari, Leena Maria Heikkola
Förläggare: Finnish Society for Educational Research
Förlagsort: Jyväskylä, Finland
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 47
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 313
Artikelns sista sida, sidnummer: 326
eISSN: 0022-927X


Abstrakt

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten erilaiset opetusmenetelmät vaikuttavat ulkomaalaisten
suomenoppijoiden kirjoittamisen sanamääräisen sujuvuuden kehittymiseen ja miten sujuvuuden
kehittyminen on yhteydessä opiskelijoiden oppimistapaan sekä heidän kokemuksiinsa käytetystä
opetusmenetelmästä. Tutkimuksen kohteena on 32 suomen kielen intensiivikurssin opiskelijaa, joille
opetettiin suomea laulaen, lauluja kuuntelemalla ja laulutekstejä rytmikkäästi lausumalla.
Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisilla alku- ja loppumittauksilla, joissa opiskelijat kirjoittivat tarinoita
kuvasarjoista. Lisäksi opiskelijat täyttivät kyselyn tutkimuksen opetusmenetelmistä ja mieluisista
suomen kielen opiskelutavoistaan. Kirjoitetuista tarinoista tarkasteltiin sujuvuutta niissä esiintyvien
sanamäärien, T-yksiköiden, korrektien T-yksiköiden ja lauseiden sanamäärien perusteella.
Kokonaissanamäärin tarkasteltuna sujuvuus kehittyi eniten lauluryhmällä, seuraavaksi eniten
kuunteluryhmällä ja vähiten rytmiryhmällä. Muilla mittaustavoilla tarkasteltuna sujuvuudessa ei
tapahtunut muutoksia. Toistettujen mittausten ANOVA-testillä tarkasteltuna ryhmien välillä oli
tilastollisesti merkitsevä ero, ja parivertailuissa rytmi- ja lauluryhmän välillä sekä rytmi- ja
kuunteluryhmän välillä ero sanamääräisessä sujuvuudessa oli tilastollisesti merkitsevä. Laadullisesti
tarkasteltuna lauluryhmäläiset suhtautuivat myönteisemmin omaan opetusmenetelmäänsä kuin
muiden ryhmien opiskelijat. Sanamääräinen sujuvuus lisääntyi eniten opiskelijoilla, jotka kertoivat
opettelevansa suomea puhumalla ja kuuntelemalla.


Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:31