Kustbor och det materiella arvet: Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700-1900

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Niklas Huldén
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Antal sidor: 498
ISBN: 978-951-765-899-7
eISBN: 978-951-765-900-0


Abstrakt

Avhandlingen undersöker kulturell anpassning bland kust- och
skärgårdsbor i sydvästra Finlands och Ålands skärgård. Olika
skärgårdsområden jämförs med varandra för att identifiera regionala
skillnader och tidsmässiga förändringar under två århundraden 1700-1900.
Undersökningen baseras på 315 bouppteckningar som transkriberats och
delvis preparerats för databehandling.Huvudmålet är att undersöka skillnader i den egendom och det
redskapsbestånd som använts i de lokala näringarna. Speciellt
koncentrerar sig undersökningen på upptecknad egendom med koppling till
jordbruk, boskapsskötsel, fiske och jakt. Även sjöfart och
hantverksredskap behandlas kort. Den källkritiska aspekten på ett
bouppteckningsmaterial diskuteras genom hela avhandlingen. Ytterligare
söker avhandlingen efter metodiska grepp för att behandla källmaterialet
baserat på såväl kvantitativ som kvalitativ grund.Egendomen i bouppteckningarna ger en god bild av hur invånarna i
undersökningsområdet anpassat sina näringar utgående från skilda
miljömässiga förhållanden. Utvecklingen över tid är svårare att skönja
eftersom källmaterialet – bouppteckningarna – ändrar karaktär under
århundradenas förlopp.


Nyckelord

Animal husbandry, Ethnology, Fishing methods, landscape ecology, Probate records


Dokument


Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:32