Forskare, docent

Lise Eriksson


Yrkesmässiga intressen

Jag är docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Jag är även anknuten till Åbo Akademi som forskardoktor i sociologi vid Åbo Akademi med finansiering av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse (2019). 1.1.2015-31.12.2018 var jag forskardoktor i sociologi, ÅA, med finansiering av Finlands Akademi. 2016-2018 var jag gästforskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet och anknuten till det tvärvetenskapliga spetsforskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (2008–2018), Uppsala Universitet.

Jag har publicerat flera artiklar om surrogatmoderskapets samhällsbetydelse, assisterad befruktning, släktskap, kön, hälsa, religionssociologi och intersektioner mellan biopolitik och religion.

I mittt postdoc-projekt jämför jag hur surrogatmoderskap har diskuterats i media och politik i Finland och Norge. Jag har även gjort intervjuer med finländska surrogatmödrar och föräldrar till surrogatbarn: "Nordic Surrogates. The Political and Media Construction of Surrogacy in the Nordic Countries" (NORSUR). Projektets primära syfte är att undersöka hur surrogatmoderskap diskuteras i politiken och i mediedebatter i de nordiska länderna, med fokus på Finland och Norge. Projektet studerar hur surrogatmoderskap förstärker eller utmanar föreställningar om kategorierna kvinna, moderskap och släktskap. Jag analyserar hur surrogatmoderskap konstrueras som ett socialt problem i den offentliga debatten, och hur denna transnationella fråga kontextualiseras i de nordiska samhällena. Metoderna är intervjuer samt retorik- och diskursanalys av policydokument, politiska debatter och tidningsartiklar från Finland och Norge. Projektet sammanfattar även den politiska utvecklingen om surrogatmoderskap i de övriga nordiska länderna. Inom ramen för projektet har jag gjort 16 intervjuer med finländare som har erfarenhet av surrogatmoderskap: 6 intervjuer med finska surrogatmödrar och 10 intervjuer med föräldrar till surrogatbarn. Altruistiskt surrogatmoderskap praktiserades i Finland åren 1991-2007. Surrogatmoderskap har trots det inte tidigare studerats i Finland i någon stor utsträckning. De flesta tidigare studierna har fokuserat på medicinska aspekter. Både mediedebatter och internationell forskning har oftast tidigare fokuserat på kommersiellt surrogatmoderskap.

Jag disputerade i sociologi vid Åbo Akademi år 2012. Doktorsavhandlingen analyserar jämställdhetsargument och religiösa argument i Finlands riksdagsdebatt om assisterad befruktning i början av 2000-talet och samvetsfrågor i politiken. I avhandlingen analyserar jag hur riksdagsledamöter diskuterade värden och moraliska problem, särskilt familjevärden, föräldraskap, jämlikhet och barnets bästa. Jag diskuterar ur ett religionssociologiskt perspektiv hur religionen kan få ökad synlighet i ett postsekulärt samhälle. Retorik- och diskursanalys av religiösa argument ges mycket uppmärksamhet i studien.

Under åren 2013–2014 var jag gästforskare vid Instituttet for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Trondheim, där jag medverkade i forskningsgruppen "Biopolitikk og bioteknologi".

Jag är medlem i The Finnish Reproductive Studies Network (FiResNet), och det internationella forskarnätverket Surrogacy Researchers. Jag intresserar mig även för marginalisering och fattigdom och har analyserat hur brödköer har diskuterats i finländska dagstidningar; se Eriksson (2015) i Autto & Nygård (red).

E-post: lise.eriksson(at)abo.fi


Forskningsområden


Nyckelord

assisted reproduction, Family sociology, healthcare, Migration, Political sociology, social problems, Sociology of health and illness, Sociology of religion, surrogacy, welfare


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Intersections between Biopolitics and Religion: Cases of Politicisation of Religion in Finland and Norway (2019)
Lise Eriksson
Nordic Journal of Religion and Society
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Uskonto postsekulaarissa yhteiskunnassa (2018)
Lise Eriksson
Eetos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland as a Late Regulator of Assisted Reproduction: A Permissive Policy under Debate (2016)
Lise Eriksson
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finnish Legislation on Assisted Reproductive Technologies: A Comparison of Church Statements (2016)
Lise Eriksson
Nordic academic press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Leipäjonot sanomalehtijulkisuuden keskusteluissa (2015)
Eriksson L
Lapin yliopisto
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Surrogatarrangemang, moderskap och nationalitet: Finlands riksdags debatter om legaliseringen av surrogatarrangemang (2012)
Kanckos L
K Og K: Kultur Og Klasse, Kritik Og Kulturanalyse


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Surrogatmoderskap i Norden (2016)
Lise Eriksson
Ad Lucem
B2 Bokavsnitt
Postsekulära drag i finländsk politik (2008)
Lise Kanckos
Åbo Akademis förlag

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 12:46