Lotta Collin

Senior Lecturer, Languages
Email: lotta.collin@abo.fi
Mobile: +358-469219609
Phone: +358-2-2154353


Professional interests

Som forskare är jag främst inriktad på text- och diskursanalys. Jag har bl.a. intresserat mig för det svenska skriftspråkets användning och variation i sociala medier. I min doktorsavhandling (2005) studerade jag språkbruk i diskussionsforum på webben. Senare har jag bl.a. undersökt smilisars spridning och funktioner liksom kommunikation på Facebook. Men jag är också intresserad av andra slags texter, som t.ex. konferensabstrakt. Till mina nyare forskningsintressen hör den språkliga situationen och variationen i Svenskfinland, med särskild fokus på Ekenäs. Planerad forskning rör hur den lokala och dialektala identiteten påverkas då man flyttar från en ort till en annan inom landet.


Peer-reviewed publications

A4 Conference proceedings
"Språkrasism i sommarstaden". Om negativa attityder till finska och finskspråkiga på en svenskdominerad ort i Finland (2016)
Lotta Collin
Svenskans beskrivning
Lunds universitet
A4 Conference proceedings
Nordistiska konferensabstrakt ur ett genreanalytiskt perspektiv (2014)
Lotta Collin
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Conference proceedings
Vad gör du just nu? En studie av statusuppdateringar på Facebook (2011)
Collin Lotta
University of Eastern Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Hur beskrivs Åbo Akademis verksamhet 1977 respektive 2007? En jämförande diskursanalys (2008)
Lotta Collin
Åbo Akademis förlag
A4 Conference proceedings
Smilisetikett: om smilisanvändning i olika datorkommunikationskontexter (2008)
Collin Lotta
Svensk-österbottniska samfundet r.f.
C2 Edited book
Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen (2008)
Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Diskussionsforum på webben som objekt för textanalys (2006)
Collin Lotta
Folkmalsstudier


Other publications

D1 Article in a trade journal
Språkval i statusuppdateringar på Facebook (2010)
Collin Lotta
Språkbruk

Last updated on 2019-23-08 at 16:13