Yrkesmässiga intressen

Drivkrafterna bakom populationsväxlingar av plankton i Östersjön
Det är ett känt faktum att planktonpopulationer genomgår stora förändringar och medan många studier har identifierat de miljövariabler som påverkar populationerna finns det en brist på kvantitativa uppskattningar av dessa effekter i den marina miljön. Målet med projektet är att producera kvantitativa uppskattningar över hur fysikaliska variabler i praktiken påverkar den storskaliga fluktuationen hos planktonpopulationer i Östersjön.

För utredningen kommer jag att använda statistisk tidsserie analys av långsiktiga uppföljningsdata som samlats in av Meteorologiska institutet i Finland och Finlands miljöcentral sedan 1979 samt av Tvärminne zoologiska station sedan 1966. Fokus kommer att ligga på variabler som förändras till följd av mänsklig aktivitet och miljöförändringar och som dessutom visats ha en inverkan på plankton, t ex temperatur, pH och salthalt.

Projektet strävar till att skapa modeller för att separera storskaliga förändringar i populationerna, kortsiktiga förändringar till följd av rörelse och samplingsfel i data. Modellerna kommer att användas för att illustrera följderna till olika scenarion av marina miljöförändringar hos plankton.


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental variables driving species and genus level changes in annual plankton biomass (2019)
Louise Forsblom, Jonna Engström-Öst, Sirpa Lehtinen, Inga Lips, Andreas Lindén
Journal of Plankton Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Spatio-temporal population dynamics of six phytoplankton taxa (2019)
Louise Forsblom, Sirpa Lehtinen, Andreas Lindén
Hydrobiologia
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Louise Lindroos: Kan man ha för mycket ljus? (2015)
Louise Lindroos
Västra Nyland

Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:10