Presentation, tal eller offentligt framträdande
Språkmedveten undervisning i ljuset av europeisk innovationspolitik
Startdatum: 07.11.2019
Slutdatum: 08.11.2019
Evenemangstid: 7-8.11.2019
Beskrivning
Språkmedveten undervisning i ljuset av europeisk innovationspolitik

Medlemsstaterna i EU står inför en gemensam utmaning i att upprätthålla det ideologiska europeiska medborgarskapet som både tryggar och främjar social sammanhållning. En jämlik skola för alla främjar elevernas möjligheter till att bli aktiva europeiska medborgare och ta steget till arbetsmarknaden enligt målsättningarna i den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete, Utbildning 2020 (EC, 2019). En viktig byggsten i arbetet är att skapa språkmiljöer som stödjer och stärker alla elevers affektiva, sociala och kognitiva utveckling och motarbetar sociala orättvisor i utbildning. Samtidigt framkommer det att de europeiska lärarutbildningarna erbjuder endast fragmenterade kunskaper och färdigheter i att bemöta språklig eller kulturell mångfald (EC, 2017, se också Räsänen, Jokikokko & Lampinen, 2018).

För att bemöta problematiken utlystes 2017 inbjudan för offentliga myndigheter på hög nivå att lämna förslag för europeiska politiska experiment enligt Erasmus+-programmets centrala insats 3 (Stöd till politiska reformer) – Initiativ för innovationspolitik, där fokus skulle ligga på ”Integrering och vidareutveckling av flerspråkiga pedagogiker i utbildning (t.ex. arbete i flerspråkiga klassrum/med tvåspråkiga barn) och stöd till lärare och deras utbildning i hantering av mångfald i klassrummet.” Det finländska undervisningsministeriet ansåg att innovationspolitiken stödjer målsättningarna i Finlands EU-ordförandeskap där prioriteringarna är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. Dessutom är det en naturlig fortsättning till de utbildningspolicyer som Finland aktivt främjat gällande flerspråkighet för alla under de senaste åren (Pyykkö, 2017; Eurydice, 2019). Ministeriet uttrycke sin önskan att axla rollen som föregångare inom europeisk utbildningspolitik när det gäller att implementera både de nationella (UBS, 2014) som de europeiska flerspråkighetspolicyerna (EC, 2018).

I presentationen granskas projektet Språkmedveten undervisning i alla klassrum (eng. Linguistically sensitive teaching in all classrooms, Listiac) som koordineras av lärarutbildningen vid Åbo Akademi, Vasa på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet 2019–2022. Syftet är att initiera diskussion hur begreppet Språkmedveten undervisning bör uppfattas i förhållande till lärarens generella kompetens (jfr. den nationella modellen som skapats i projektet OVET, 2019) i ljuset av europeisk innovationspolitik.


European Commission (2017). Preparing teachers for diversity. The role of initial teacher education: final report – Study. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b347bf7d-1db1-11e7-aeb3-01aa75ed71a1

European Commission (2018). Language Awareness in Schools – developing comprehensive approaches to language learning. ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1cc186a3-5dc7-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

Europeiska kommissionen (2019) Utbildningssamarbete i Europa – Utbildning 2020
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_sv

Europeiska unionens officiella tidning. 6.12.2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:416:FULL&from=EN
Eurydice (2019). Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Finlands EU-ordförandeskap (2019) Ett hållbart Europa – En hållbar framtid.
https://eu2019.fi/sv/program

OVET (2019). Intagning av studerande i lärarutbildningen i Finland – Förutseende arbete för framtiden. https://sites.utu.fi/ovet/sv/

Pyykkö, R. (2017). Flerspråkighet som resurs. Förslag till åtgärder för utvecklingen av den nationella språkreserven i Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-535-8

Räsänen, R., Jokikokko, K. & Lampinen, J. (2018). Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen perusopetuksessa – Kartoitus tutkimuksesta sekä opetushenkilöstön koulutuksesta ja osaamisen tuesta. Helsinki: EDUFI.

Utbildningsstyrelsen (2014). Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen. Föreskrifter och anvisningar 2014:96. Helsingfors.

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 09:21