Presentation, tal eller offentligt framträdande
Musikalproduktionen DÖMD - ett språkstärkande projekt vid två svenskspråkiga gymnasier i Finland
Startdatum: 22.10.2019
Slutdatum: 24.10.2019
Evenemangstid: Paper presentation på NNMF7 (Nätverk för Nordisk Modersmålsdidaktisk Forskning 7), Trondheim, Norge 22-24.10.2019
Beskrivning
Vi har iscensatt och på nära håll följt ett kollaborativt och konstnärligt projekt som har syftet att utveckla och undersöka innovativa och språkstärkande arbetssätt genom en musikalproduktion mellan två svenska gymnasieklasser i Finland som ligger på 200 kilometers avstånd från varandra. Den ena gymnasieskolan är belägen i en svensk språkmiljö och den andra i en finsk språkmiljö. Studien som tillämpar principer för aktionsforskning (Kemmins m.fl. 2009), är tydligt begränsad i tid och rum. För närvarande rapporteras och utvärderas den första aktionsforskningscykeln, som genomfördes år 2018.

Forskarna har tillsammans med lärarna och gymnasiestuderandena strävat efter att utveckla gymnasiepraktiken till att bli mer kommunikativ och estetisk genom att erbjuda möjligheter till autentiska kommunikativa situationer och användningen av olika resurser för lärande (se t.ex. Jewitt 2008). Kollaborativt manusskrivande, koreografi, musik, regi och scenografi har utgjort resurser för förhandlingar studerande och lärare emellan. Dessa kunde definieras som estetiska lärprocesser, åtminstone med avseende på element av både gränsöverskridande och självskapande (Molander 2009).

Syftet med paperpresentationen är att diskutera preliminära resultat av det språkstärkande musikalprojektet ur två perspektiv: lärarens och de studerandes.

Vi söker svar på frågorna:
• Hur samtalar en grupp gymnasielärare i de två skolorna om litteratur- och skrivundervisning inom ramen för ett språkstärkande kollaborativt musikalprojekt?
• Hur resonerar gymnasiestuderande i de två skolorna om kollaborativ textproduktion inom ramen för en musikalproduktion.

Det insamlade materialet består av deltagande observationer, fokusgruppintervjuer, loggar, texter (bl.a. framväxande manus, diplom, anteckningar, kommunikation), videoinspelningar, ljudupptagna lärarsamtal, fotografier och övriga artefakter (scenografi). Många forskare bidrar med olika delanalyser i projektet. Vi är intresserade av att använda performativ forskning som ett analysbegrepp (Østern m.fl. 2019).


Referenser

Jewitt, C. (2008). Multimodality and Literacy in School Classrooms. Review of Research in Education, February 2008, Vol. 32, pp. 241-267
Kemmis et al. (2009). Action Research as a Practice-Based Practice. Educational Action Research. 2009, Vol.17(3), p.463-474
Molander, B. (2009). Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner. I: Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) Estetiska lärprocesser. Lund: Studentlitteratur.
Østern, T., Dahl, T., Strömme, Aagaard Petersen, J., Østern A-L & Selander, S. (2019). Dybde//læring – en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnæærming. Oslo: Universitetsforlaget.

Senast uppdaterad 2019-28-10 vid 12:41