Vårdpersonalens erfarenheter av datateknolgins inverkan på vårdarbete och vårdrelation

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofi Sandås, Camilla Koskinen
Publisher: Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.
Publication year: 2015
Journal: Hoitotiede
Volume number: 27
Issue number: 1
Start page: 43
End page: 52


Abstract

Datateknologin har under de senaste åren haft en väldig framfart inom vården och bidragit med förändringar i vårdarbetet. Denna artikel har som syfte att utgående från ett vårdvetenskapligt perspektiv lyfta fram vårdpersonalens erfarenheter av datateknologi och dess inverkan på vårdarbete och vårdrelation. Datamaterial har samlats in via en enkätundersökning bland vårdpersonal och samtliga 95 svar har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet visar att datateknologin på många sätt förbättrat vården och gjort vården tryggare eftersom vårdpersonalen genom datateknologin snabbt, enkelt och säkert får fram väsentlig information och en helhetsbild av patientens situation. Samtidigt som vården blivit smidigare genom datateknologin har dock en frustration väckts över att de datateknologiska programmen ofta är oförenliga med varandra och arbetsamma att använda. Vårdpersonalen är oroad över att tyngdpunkten i vårdarbetet allt mer förflyttats från patienten till datateknologin och att det finns en risk för att patienten kommer i andra hand.


Last updated on 2020-09-07 at 06:51