Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristian Wahlbeck, Outi Hietala, Lauri Kuosmanen, David McDaid, Juha Mikkonen, Johannes Parkkonen, Kaarina Reini, Samuel Salovuori, Jouni Tourunen
Förläggare: Valtioneuvoston kanslia
Publiceringsår: 2018
eISBN: 978-952-287-501-3


Abstrakt

Tiivistelmä
YhdessäMielin-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tutkittua tietoa toimivista mielenterveys- ja päihdetyön
malleista päättäjille. Hanke toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, asiantuntijahaastatteluina, väestö-
kyselynä ja kokemusasiantuntijoiden fokusryhmätyöskentelynä. Luonnos mielenterveys-ja päihdetyön
toimivista malleista oli avoimesti kommentoitavissa Ota kantaa -sivustolla.
Keskeisenä näkökulmana korostui näyttöön perustuvien tai hyviksi käytännöiksi todettujen hoitomallien
painottaminen. Päähavaintona nousee myös esille uusien ihmislähtöisten, osallisuutta ja vertaisuutta
tukevien toimintamallien luomat mahdollisuudet uudistaa mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tutkimusnäyttö
puoltaa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiota perusterveydenhuoltoon.
Monitoimijaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut rakentuvat julkisia palveluja täydentävien järjestöjen
palveluja hyödyntäen. Selvityksen mukaan mielenterveyspalveluihin ja mielenterveyden edistämiseen
investoimalla on mahdollista vähentää mielenterveysongelmien epäsuoria kustannuksia – kuten tuottavuuskustannuksia
– merkittävästi.


Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:47