Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning?

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Redaktörer: Eva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Pedagogiska rum i fokus: Lärande i ett framtidsperspektiv
Seriens namn: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 32
Artikelns första sida, sidnummer: 143
Artikelns sista sida, sidnummer: 157
ISBN: 978-952-12-2665-6
ISSN: 1458-7777


Abstrakt

Denna studie ingår i projektet ”Vem väljer vad”, som är en flerårig uppföljningsstudie. Syftet med studien var att undersöka hurdana samband det finns mellan erhållen specialundervisning, skolprestationer i modersmål och litteratur och matematik, kön samt val av andra stadiets utbildning bland elever i årskurs 9. I studien deltog 1048 elever från 14 skolor i Svenskfinland. Resultaten baseras på enkät- och registerdata. I studien framkom att flickor som grupp presterar mycket bättre än pojkar i modersmål och litteratur. Även i matematik är flickornas prestationer starkare än pojkarnas, men skillnaderna är inte lika stora. Elever som fått specialundervisning har lägre vitsord än elever som inte har fått det, men specialundervisning i sig verkar inte ha någon direkt negativ effekt vid utbildningsvalet på andra stadiet. Kön predicerar inte heller val av utbildning. Däremot predicerar vitsord val av utbildning efter avslutad grundläggande utbildning.


Nyckelord

academic achievement, part-time special education

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 05:39