Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning?

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Editors: Eva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
Publication year: 2011
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Pedagogiska rum i fokus: Lärande i ett framtidsperspektiv
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 32
Start page: 143
End page: 157
ISBN: 978-952-12-2665-6
ISSN: 1458-7777


Abstract

Denna studie ingår i projektet ”Vem väljer vad”, som är en flerårig uppföljningsstudie. Syftet med studien var att undersöka hurdana samband det finns mellan erhållen specialundervisning, skolprestationer i modersmål och litteratur och matematik, kön samt val av andra stadiets utbildning bland elever i årskurs 9. I studien deltog 1048 elever från 14 skolor i Svenskfinland. Resultaten baseras på enkät- och registerdata. I studien framkom att flickor som grupp presterar mycket bättre än pojkar i modersmål och litteratur. Även i matematik är flickornas prestationer starkare än pojkarnas, men skillnaderna är inte lika stora. Elever som fått specialundervisning har lägre vitsord än elever som inte har fått det, men specialundervisning i sig verkar inte ha någon direkt negativ effekt vid utbildningsvalet på andra stadiet. Kön predicerar inte heller val av utbildning. Däremot predicerar vitsord val av utbildning efter avslutad grundläggande utbildning.


Keywords

academic achievement, part-time special education

Last updated on 2020-04-07 at 04:25