Elvis, Muminmuggar och andra ting. Den passionerade samlaren

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund, Johan Bergman
Förläggare: Föreningen Kulturella perspektiv vid Umeå Universitet
Förlagsort: Umeå
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
Tidskriftsakronym: KP
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 26


Abstrakt

I denna artikel
kommer vi med utgångspunkt i tre exempel diskutera vad som kännetecknar ett passionerat
samlande med fokus på ordinära och vanliga föremål. Vanlighet
kan förstås som det enkla, vardagliga och det bekanta och som säger mycket om människans
relation till omvärlden (Ehn & Löfgren 2012). Det är alltså inte fråga om
samlande av konst, antikviteter eller något som är svårt eller alltför dyrt att
införskaffa. Den passionerade samlaren ska här förstås som en typfigur
med stereotypa drag som sammanfattar och förenklar praktiken ifråga (jfr Strandén
2010: 282ff). De tre exempel som vi studerar är samlande av föremål knutna
kring Elvis Presley, samlande av Muminmuggar och samlare och samlingar som
presenteras i den brittiska tidskriften The
simple things
(2013–2015). Dessa exempel är väldigt olika och ska endast förstås
som tre nedslag i temat. Analysen baseras på olika typer av material: en
intervju med en man vars hem är fyllt med Elvis-föremål, frågelistsvar och
webb-diskussioner i samband med nyhetsartiklar om samlande av Muminmuggar samt
tidskriftsmaterial. Frågor som intresserar oss är hur människor berättar om
sina samlingar och vad som kännetecknar samlandet. Artikeln är en första ansats
i ämnet och ska inte ses som en uttömmande analys utan som en ingång i möjliga
tolkningar.
Nyckelord

Kulturanalys

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 05:18