Minoritetsgrupper och möten i trängda situationer : identifikationer och kulturell gemenskap

G5 Doctoral dissertation (article)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna-Liisa Kuczynski
Publisher: Åbo Akademi University
Place: Åbo
Publication year: 2017
ISBN: 978-952-12-3623-5
eISBN: 978-952-12-3624-2


Abstract
Minoritetsgrupper som genom sin härstamning, religion,
språk eller etnicitet avviker från majoriteten är ofta underordnade den
omgivande majoriteten. Personer tillhörande sådana grupper kan sakna möjlighet
att manifestera sina olika tillhörigheter. Deras situation kan därför beskrivas som trängd i detta
avseende.Avhandlingens tre
delstudier exemplifierar skilda typer av trängda situationer: svenskspråkiga i
en helt finsk omgivning, finskspråkiga i en helt svensk omgivning samt parterna
i mångkulturella familjer. Den övergripande frågeställningen är hur man i dessa,
framför allt språkligt, men också kulturellt trängda förhållanden har möjlighet
att förhandla om sina tillhörigheter och få sina samhörighetskänslor bejakade. I
fem olika artiklar ges genom intervjuer exempel på hur man förfarit i vardagens
praktiska mötessituationer.Resultaten visar att modersmålet
fortfarande spelar en väsentlig roll som identitetsfaktor. I vissa fall har det
dock varit fråga om tvång eller medvetna val att tala majoritetsspråket. Kulturella
tillhörigheter har för det mesta markerats inom det privata. Genom besök,
telefonkontakter, bruk av massmedier, böcker eller musik, genom symbolvärden av
vissa föremål, fotografier och släkthistorier samt genom traditioner har det
varit möjligt att känna samhörighet med dem som talar samma modersmål eller har
samma kulturella hemvist. Enligt resultaten har aktiviteterna delvis också varit
translokala och transnationella, vilket innebär kontakter över både språkliga
och geografiska gränser.I de trängda
situationerna har dessa aktiviteter i olika utsträckning kunnat bekräfta de
intervjuade personernas språkliga och kulturella samhörighetskänslor. Samtidigt
har även samhället utanför med nya kulturella praktiker fått ökad betydelse. Det
kan därför talas om varierande mångkulturella tillhörigheter och
identifikationer, där även förändring ingår.


Keywords

finskspråkiga, identifikation, kulturell gemenskap, minoritetsgrupper, mångkulturella familjer, svenskspråkiga

Last updated on 2020-03-04 at 06:57