Kestävä kehitys ja aineenopettajaksi opiskelevien pedagogiset opinnot

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Eija Yli-Panula, Irmeli Palmberg, Eila Jeronen
Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Publication year: 2017
Journal: Ainedidaktisia tutkimuksia
Volume number: 12
Start page: 214
End page: 230
eISSN: 1799-960X


Abstract

Tavoitteena oli selvittää kyselylomakkeella ja haastatteluin aineenopettajaopiskelijoiden

käsityksiä pedagogisissa opinnoissa saamistaan kestävän kehityksen

valmiuksista (opintojen kattavuudesta ja hyödyllisyydestä) ja mahdollisuuksistaan

vaikuttaa oppijoiden ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Tulosten

mukaan opiskelijat pitävät kestävän kehityksen opetusta tärkeänä ja hyödyllisenä.

Tärkeiksi teemoiksi opiskelijat mainitsivat ympäristöongelmien ristiriitojen

selvittämisen, ympäristöongelmien käytännön ratkaisujen pohtimisen ja sosiaalisen

kestävyyden teemojen käsittelemisen. He tuntevat perusopetuksen ja lukion

opetussuunnitelmien kestävän kehityksen opetuksen velvoittavuuden. Opiskelijoiden

käsityksen mukaan kestävä kehitys on oppiainesidonnaista, tulevaisuusorientoitunutta,

ja siihen liittyy henkilökohtaisia merkityksiä. Opiskelijoilta puuttuu

omasta mielestään kokonaisvaltainen näkemys kestävästä kehityksestä ja

sen kouluopetuksesta kestävää kehitystä koskevan opetuksen vähäisyyden ja

hajanaisuuden vuoksi. Kestävän kehityksen opetusta tulisi lisätä pedagogisiin

opintoihin. Valtakunnallisten opetussuunnitelmien mukaisia kestävän kehityksen

sisältöjä ja pedagogisia tavoitteita tulisi sisällyttää myös kaikille aineenopettajaopiskelijoille

pakollisiin yhteisiin opintoihin.


Keywords

kestävä kehitys

Last updated on 2020-28-02 at 07:08