Samma lagstiftning – varierande praxis? - Socialarbetares syn på funktionshindrades delaktighet i Österbotten

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Elisabeth Hästbacka
Publication year: 2014
Journal: Janus: Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti
Volume number: 22
Issue number: 2
Start page: 138
End page: 155


Abstract

Delaktighet är en av grundprinciperna för handikappolitiken i Finland, och ansvaret för handikappservicen som funktionshindrade behöver för att vara delaktiga ligger på kommunerna. Syftet med studien är att belysa hur socialarbetare i tio österbottniska kommuner anser att principen om delaktighet förverkligas för funktionshindrade. Frågeställningarna är: hur konstrueras funktionshindrade som grupp och vilken innebörd ges delaktighet? Vilka faktorer anses försvåra funktionshindrades delaktighet och hur borde den befrämjas? Och slutligen, finns det variationer i tillämpningen av handikappservicelagstiftningen på lokal nivå och vad kan orsakerna till detta vara? Socialarbetarnas bild av funktionshindrades delaktighet var ganska tudelad, även om de enhälligt framhöll vikten av delaktighet och allas jämlikhet som både grundvärde och mål. Otillgänglighet och negativa attityder ansågs vara de största hindren och att därtill önskades i vissa förbättringar av handikappservicesystemet. Studien visade att de kommunvisa skillnaderna var små, att socialarbetarna arbetade i nära kontakt med klienterna och att deras arbete styrdes både av lagstiftningen och av till buds stående resurser.

Last updated on 2020-28-03 at 07:31