Leva ett med naturen - "Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill"

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ghita Bodman
Publisher: Åbo Akademi University Press
Place: Åbo
Publication year: 2019
Number of pages: 192
ISBN: 978-951-765-936-9
eISBN: 978-951-765-937-6


Abstract

Sedan urminnes tider har naturen använts för att återställa människans
hälsa. I en tid då urbanisering och globalisering råder, verkar denna plats
ha en väsentlig betydelse då individen ska återhämta sig från stress.
Föreliggande doktorsavhandling studerar naturens signifikanta roll för
människans välbefinnande från ett salutogent perspektiv. Det är en
kvalitativ studie om hur välbefinnande och livskvalitet upplevs, samt om
naturens och den lokala rurala miljöns signifikans som en hälsofrämjande
faktor.

Datamaterialet har samlats in med djupintervjuer av sexton
respondenter i åldern 25–76 år. Intervjuerna har kombinerats med en
visuell metod, nämligen färgläggning av ”Livets Matta”. Resultatet har
analyserats med en anpassad version av grundad teori och från ett
salutogent perspektiv.

Barndomen har en central betydelse i att ge människan ett förhållande
till naturen. Föräldrar och mor-och farföräldrar har en väsentlig roll i att
etablera detta förhållande genom att introducera naturen för barnen
under deras barndom. Under denna insats etableras en bas för att använda
naturen som en återhämtande miljö i vuxen ålder. Man kan säga att
naturen kommer med bröstmjölken.

I studien framkom två copingstrategier med vilka respondenterna
hanterar stress i medelåldern. En av copingstrategierna är ”Tillbaka till
naturen”, där respondenterna har flyttat från ensamhet till minnen från
sin barndom. Deras strategi med den generella motståndsresursen sociala
relationer, har sin grund i ett behov att downshifta genom ett byte till en
lugnare miljö som de minns från barndomen. En miljö där de har en frihet
att ta hand om sig själva och med ett liv som är mera här och nu; genom
att leva nära naturen och dess årstider, vilket gör att de känner sig mera
närvarande i livet.

Med den andra copingstrategin ”Rötterna i myllan” har
respondenterna valt att stanna kvar på landsbygden där de växt upp. Med
den generella motståndsresursen arv har de en känsla av trygghet,
tillhörighet, sammanhållning och ett enklare liv; en självvald ensamhet där
de kan vara sig själva, har tid att tänka i all enkelhet utan moderna
impulser samt har en närhet till naturen där de känner att de kan ta hand
om sin hälsa.

Avhandlingen visar att den miljö där individer spenderat sin barndom
har en signifikant effekt då de ska hitta en återhämtande miljö som vuxna.
I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella
motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet, vilka ger en känsla av sammanhang.

Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro
och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har
tillgångar att främja hälsa och förhindra ohälsa. I naturen finns plats för
återhämtning och den kan implementeras i det dagliga livet.

Nyckelord: Naturen, Barndom, Salutogenes, Rural, Livets Matta, Grundad
teori

Throughout history, nature has been an element in which humans have
taken care of their health and wellbeing. In a period marked by
urbanization and globalization, nature seems to have an important impact
on human's ability to recover from stress.

This doctoral thesis studies the role of nature for human wellbeing
from a salutogenic point of view. It is a qualitative study on how wellbeing
and quality of life are experienced, as well as of the significance of
nature and the local rural environment as health promoting factors.

The data material was gathered with in-depth interviews of sixteen
respondents in the age span of 25-76 years. The interviews were combined
with a visual method, that is, coloring a “Rug of Life”. The results were
analysed with a version of visual grounded theory adapted to a salutogenic
perspective.

Childhood has a crucial role in creating a relationship with nature.
Parents and grandparents have an essential role in introducing nature to
the children in their early childhood. This early relationship provides a
basis for using nature as a restorative environment later in life. In other
words, nature comes with the breast feeding.

In the data material two coping strategies to cope with stress in
adulthood were found. One coping strategy is “Back to nature”, where the
respondents have moved from urban alienation and loneliness to the place
of their childhood memories, the rural village. The strategy is
accompanied by the general resistant resource social relations, and it is
characterized by a need to downshift from a hectic urban life to a tranquil
environment remembered from childhood. This environment is
promising the respondents freedom to take care of themselves, and to live
a life here and now with nature and with the seasons, which give a sense of
presence in life.

In the other coping strategy “Roots in the soil”, respondents have
chosen to stay in the rural environment where they have grown up. With
the general resistant resource heritage, they have a feeling of safety with a
sense of belonging and solidarity (coherence) coupled to a simple life.
They also have chosen a certain solitude in which they can be their
authentic selves and where they have time to reflect, relatively
independent of modern impulses. Here, they feel closeness to nature
which enable them to take care of their health.

The research suggests that the environment where children spend a
significant part their life has an effect on the environments which they
find restorative later in life. In the rural pantry, with nature in the nearby
corner, general resistant resources which promote comprehensibility,
manageability and meaningfulness are found. This gives a sense of
coherence.

To move from a densely populated area with a feeling of loneliness to a
sparsely populated area with a sense of presence and to live in a "modern
version of the basics" gives a quality of life. Nature has assets to promote
health and to prevent illness. Nature is a setting where to recover and a
setting which easily integrates into daily life.

Keywords: Nature, Childhood, Salutogenesis, Rural, The Rug of Life,
Grounded theory


Last updated on 2020-29-09 at 03:46