Fyra kejserliga monument i Finland: tillkomst, mottagande och bemötande

G5 Doctoral dissertation (article)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofia Aittomaa
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo/Turku
Publication year: 2019
ISBN: 978-952-12-3814-7
eISBN: 978-952-12-3815-4


Abstract
I föreliggande avhandling studeras hela livscykeln för fyra kejserliga monu­ment i Finland: Alexander I:s kolossalbyst (1814) som stått på olika platser i
Åbo och i Helsingfors, Kejsarinnans sten (1835) på Salutorget i Helsingfors, Alexander II (1894) på Senatstorget i Helsingfors och Peter den store (1910)
i Viborg. Samtliga monument härstammar från ”kejsartiden” (1809–1917) i
Finlands historia, då storfurstendömet Finland var en del av det ryska kejsar­dömet och den ryske kejsaren var storfurste av Finland.

I avhandlingen granskas monumentens symboliska funktion i relation till
den växlande historiska och politiska kontexten. Syftet är att rekonstruera
monumentens historia, redogöra för deras utformning, placering och bety­delser under olika tider och politiska konjunkturer. Samtidigt belyses olika
maktaspekter som är förbundna med monumenten och deras historia. Genom
att studera handlingar gällande monumenten, rekonstrueras och redogörs för
monumentens hela livscykel och betydelseskiftningar.

Undersökningen bygger på en omfattande empirisk grundforskning,
baserad huvudsakligen på arkivmaterial och kompletterad genom studier av
samtida dags­ och veckopress. Avhandlingens delstudier är fallstudier, som
fokuserar på ett (artikel I och II) respektive två (artikel III) enskilda monu­mentprojekt. Som helhet kan undersökningen betraktas som en fallstudie av
kejserliga monument i Finland.

Resultatet är att det finns ett starkt samband mellan å ena sidan monumen­tens tillkomstprocess, deras budskap och mottagande och, å den andra, direkta
förstörelser/förstörelseförsök eller statusmässiga degraderingar. Rekonstruktionerna av monumentens historier visar att deras symboliska funktion ändrats
i och med förändrade politiska förutsättningar. Den tydligaste förändringen
är övergången från storfurstendöme till republik, men betydelseskiftningar
skedde redan under storfurstendömets tid. Under sin historia har monumenten
återaktualiserats upprepade gånger och som rekonstruktionerna av deras his­toria visar har detta ofta skett i politiskt tillspetsade situationer. Monumenten
återaktualiserades ofta i samband med andra monumentprojekt. I avhand­lingen ges exempel på att nya monumentprojekt ledde till diskussioner om de
kejserliga monumentens existens, berättigande och placering. Nya nationella
monumentprojekt och existerande kejserliga monument konkurrerade ofta
om en och samma plats.

Nyckelord: storfurstendömet Finland, Ryska kejsardömet, monumentför­
störelse, damnatio memoriae, avrussificering, derussifiering, storfurste av
Finland, Alexander I, Alexander II, Alexandra Feodorovna, Peter den store,
Finland, Helsingfors, Viborg, Åbo, historiska monument, motmonument,
kejsarbesök, Johannes Takanen, Walter Runeberg, Ivan Martos, Johan Carl
Ludvig Engel, 1800­talets skulptur, 1900­talets skulptur, monumentmani,
statyernas krig, kejsartiden


Keywords

Destruction of Art, Destruction of Art, monuments

Last updated on 2020-01-04 at 04:44