"Närpesmodellen" ur invandrares perspektiv

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Publisher: Migrationsinstitutet
Place: Åbo
Publication year: 2018
Journal: Siirtolaisuus - Migration
Volume number: 44
Issue number: 4
Start page: 27
End page: 29
eISSN: 1799-6406


Abstract

Denna artikel handlar om hur integration i
Närpes ter sig ur invandrares perspektiv. Med
utgångspunkt i indikatorer för integration som
förts fram i tidigare forskning undersöker vi ett
intervjumaterial med 23 informanter. Närpes tas
ofta upp som ett exempel på särskilt lyckad integration, med bland annat hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan invandrare och
den övriga lokalbefolkningen. I vår analys framstår
sysselsättning och ekonomisk trygghet som
de viktigaste orsakerna till att informanterna
vill stanna i Närpes, men ett missnöje finns bland
dem som har en högre utbildningsbakgrund. Informanternas
sociala kontakter begränsar sig
huvudsakligen till deras familjer och andra från
samma ursprungsland, och få av dem umgås
med andra Närpesbor. Vad gäller språket är informanternas
användning av svenskan begränsad,
och de flesta uppger att de inte förstår den
lokala dialekten. Språkkurserna är för många
den enda kontexten där de använder svenska.


Keywords

Integration, labour migration, Minority policies

Last updated on 2020-31-03 at 05:23