"Närpesmodellen" ur invandrares perspektiv

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Förläggare: Migrationsinstitutet
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Siirtolaisuus - Migration
Volym: 44
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 29
eISSN: 1799-6406


Abstrakt

Denna artikel handlar om hur integration i
Närpes ter sig ur invandrares perspektiv. Med
utgångspunkt i indikatorer för integration som
förts fram i tidigare forskning undersöker vi ett
intervjumaterial med 23 informanter. Närpes tas
ofta upp som ett exempel på särskilt lyckad integration, med bland annat hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan invandrare och
den övriga lokalbefolkningen. I vår analys framstår
sysselsättning och ekonomisk trygghet som
de viktigaste orsakerna till att informanterna
vill stanna i Närpes, men ett missnöje finns bland
dem som har en högre utbildningsbakgrund. Informanternas
sociala kontakter begränsar sig
huvudsakligen till deras familjer och andra från
samma ursprungsland, och få av dem umgås
med andra Närpesbor. Vad gäller språket är informanternas
användning av svenskan begränsad,
och de flesta uppger att de inte förstår den
lokala dialekten. Språkkurserna är för många
den enda kontexten där de använder svenska.


Nyckelord

Integration, labour migration, Minority policies

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:46

Dela länk